Ogólne informacje
Wykaz zwierząt i produktów podlegających kontrolom urzędowym w punktach kontroli granicznej znajduje się w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/632.

Każda przesyłka musi mieć przyporządkowany kod taryfy celnej zgodnie m.in. z powyższym rozporządzeniem.

Import

Weterynaryjna kontrola graniczna obejmuje produkty pochodzenia zwierzęcego, zwierzęta oraz pasze przywożone drogą lotniczą (jako przesyłka CARGO) do Polski, z krajów trzecich (a więc spoza krajów Wspólnoty Europejskiej oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcarii i Watykanu).

Eksport

Kontroli eksportowej podlegają wyłącznie przesyłki do Rosji. Nadzór nad eksportem przesyłek do innych państw odbywa się pod nadzorem powiatowych inspektoratów weterynarii.

Tranzyt

Kontroli tranzytowej podlegają przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, zwierzęta i pasze pochodzące z kraju trzeciego i przeznaczone do innego kraju trzeciego.