I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Aktualności Drukuj Email
     
   
  Zmiana wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz od dnia 11.08.2022 r.

Wzór oraz sposób wystawiania i wypełniania ww. dokumentu zostały określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie kontroli urzędowej przesyłki pasz oraz sposobu wystawiania i wypełniania tego dokumentu (Dz.U. 2022 poz. 1661) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001661

Powyższy wzór powinien być również stosowany do zgłaszania przesyłek pasz niezawierających tkanek zwierzęcych do kontroli urzędowej w punkcie kontroli granicznej.
 
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nowych stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1672
 
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) - załącznik IV

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0625
 
Info

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek


   
UWAGA!
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie ostrzega przed próbami oszustwa podejmowanymi przez osoby i podmioty oferujące wysyłkę zwierząt, które w rzeczywistości nie istnieją. Działania takie polegają na wprowadzeniu w błąd odbiorców i zmierzają do wyłudzenia opłat za rzekome koszty związane z przewozem nieistniejących zwierząt.
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie radzi zachowanie szczególnej ostrożności i dokładną weryfikację wiadomości od osób i podmiotów oferujących wysyłkę zwierząt w zamian za pokrycie części kosztów związanych rzekomo z transportem. W przypadku podejrzenia oszustwa zalecamy kontakt z organami ścigania.


   
 Z dniem 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe deklaracje BSE zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2016/1396 z dnia 18 sierpnia 2016 r., zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii.


   
 Od dnia 1 lipca 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/893 z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 oraz załączniki X, XIV i XV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do przepisów dotyczących przetworzonego białka zwierzęcego, wywóz przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od przeżuwaczy lub przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego zarówno od przeżuwaczy, jak i od zwierząt innych niż przeżuwacze podlega obowiązkowi zgłoszenia w punkcie weterynaryjnej kontroli granicznej w celu kontroli plomb (-y).


   
 Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowy wzór świadectwa zdrowia do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2017/98 z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2013/519/UE w odniesieniu do wzoru świadectwa zdrowia zwierząt do celów przywozu do Unii psów, kotów i fretek:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/psy-koty-fretki
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1508861453772&uri=CELEX:02013D0519-20170601
 
 
Próbki badawcze i diagnostyczne

(spełniające warunki definicji zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z późn. zm.:

próbki badawcze i diagnostyczne oznaczają produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne przeznaczone do badania w kontekście działań diagnostycznych lub analizy w celu stymulowania postępu naukowo-technicznego w kontekście działań edukacyjnych lub badawczych)

nie podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej, jednakże graniczny lekarz weterynarii musi zezwolić na taki przywóz. Warunkiem udzielenia w/w zezwolenia jest m.in. uprzednio wyrażona zgoda Głównego Lekarza Weterynarii.

Wniosek o zezwolenie na wprowadzenie przesyłki próbek należy złożyć w oryginale (adres do korespondencji: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Warszawie; 00-906 Warszawa, skr. poczt. 12).

Wniosek powinien zawierać informacje wymienione na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

Graniczny Lekarz Weterynarii w Warszawie wysyła wniosek o wyrażenie zgody niezwłocznie do Głównego Lekarza Weterynarii. Decyzja Granicznego Lekarza Weterynarii w Warszawie dotycząca udzielenia zezwolenia wydawana jest niezwłocznie po przylocie i przedstawieniu przesyłki próbek przez osobę odpowiedzialną w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia weterynaryjnego na przywóz przesyłki próbek badawczych i diagnostycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną - https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1672) wynosi 544,71 zł. Powyższa opłata powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy Granicznego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej wynosi 10 zł i powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/informacja-centrum-obslugi-podatnika-urzedu-mstwarszawy

Przesyłka próbek musi być transportowana bezpośrednio z punktu wprowadzenia na terytorium UE do upoważnionego użytkownika.

Szczegółowe zasady dotyczące próbek badawczych i diagnostycznych (m.in. wymagania dla towarzyszącego dokumentu handlowego) znajdują się m.in. w sekcji 1 rozdziału I załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 z późn. zm.)

Link do strony www Dziennika Urzędowego EUR-Lex zawierającej treść w/w rozporządzenia:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1491304926133&uri=CELEX:02011R0142-20170222
 

 
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8

ULOTKA

 
 
Informujemy o możliwości odbycia stażu absolwenckiego finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

 


 
Z dniem 29.12.2014 r. zmieniają się przepisy dotyczące przywozu i przemieszczania psów, kotów oraz fretek.

 Szczegółowe informacje w rozporządzeniach Komisji EU 519/2013, 576/2013, 577/2013 oraz 1219/2014.

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/informacje-dla-podroznych
 
 https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/psy-koty-fretki

 
 
INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia  zwierzęcego do UE. 

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne
zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!


 
 Lotnisko Chopina włącza się do akcji informacyjnej o afrykańskim pomorze świń

 Zgodnie z zaleceniem Głównego Lekarza Weterynarii na Lotnisku Chopina w Warszawie zostały podjęte działania, które mają ograniczyć prawdopodobieństwo przeniesienia do Polski ognisk choroby afrykański pomór świń (ASF).

 Działania na lotnisku mają charakter głównie informacyjny. W terminalu rozstawione zostały plakaty informujące o zakazie wwożenia do Polski wszelkich produktów spożywczych pochodzących spoza terenu Unii Europejskiej. Ustawione zostały także specjalne pojemniki, w których pasażerowie mogą pozbywać się produktów przewożonych w bagażu podręcznym (np. kanapek).

 Pasażerowie przylatujący z kierunków wschodnich przy okazji kontroli paszportowej będą otrzymywać od funkcjonariuszy Straży Granicznej ulotki informacyjne w trzech językach (po polsku, rosyjsku i angielsku), natomiast Służba Celna zwiększyła częstotliwość kontroli bagażu. W specjalny sposób zabezpieczany i utylizowany jest catering pokładowy z samolotów przylatujących do Polski spoza terenu Unii Europejskiej.
 
 
 W związku z telefonami w sprawie kontroli nieistniejących przesyłek zwierząt (psy, konie, papugi) Graniczny Lekarz Weterynarii w Warszawie zwraca się z prośbą o rozwagę podczas zakupu przez internet zwierząt spoza terenu Unii Europejskiej, a zwłaszcza z krajów w Afryce (np. z Kamerunu).