I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
Podstawa prawna
Akty prawne
Opłaty
RODO
RODO Drukuj Email

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych - wobec których czynności ustawowe wykonuje Graniczny Lekarz Weterynarii

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:


1) współadministratorem danych osobowych:
        a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii
             (ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, wet@wetgiw.gov.pl, tel. (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89)
        b) w ramach zadań realizowanych przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Warszawie jest Graniczny Lekarz
            Weterynarii w Warszawie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym
     lub telefonicznym:
        a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl, tel. 22 623 24 81,
        b) w Granicznym Inspektoracie Weterynarii w Warszawie: iodo@giwet.pl, tel. 22 650 28 03

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania ustawowych zadań realizowanych przez granicznego
     lekarza weterynarii, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli
    granicznej oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
    zwierząt

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie
     przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach

5) dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
    ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
     Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do
    granicznego lekarza weterynarii

9) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1
    RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą
    tworzone Państwa profile