I Strona główna I Kontakt I Co kontrolujemy Podróż do UE I Podstawa prawna  AktualnościDo pobrania I Galeria I Linki I

 
 
CHED i prenotyfikacja Drukuj Email

CHED-P dla produktów (.pdf)

CHED-A dla zwierząt (.pdf) 

WSKAZÓWKI (.pdf)

Podstawa prawna: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1715 z dnia 30 września 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych oraz jego składników systemowych („rozporządzenie w sprawie systemu IMSOC”)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1572432832006&uri=CELEX:32019R1715

 

Prenotyfikacji spodziewanej przesyłki dokonuje się poprzez przesłanie wypełnionego formularza CHED (pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu TRACES) na 24 godziny przed dotarciem przesyłki do Polski.

 

Jak powiadomić o spodziewanej przesyłce (do 14 XII 2019 r.)

 Graniczny Lekarz Weterynarii w Warszawie przypomina o obowiązku wcześniejszego powiadamiania o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich, przy użyciu dokumentu CVED przed fizycznym ich przybyciem na terytorium Wspólnoty i zachęca do wykorzystywania systemu TRACES w tym celu.

Obowiązek wcześniejszego powiadamiania (prenotyfikacja) o przybyciu przesyłek produktów wprowadzanych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej wynika z przepisu art.2 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiającego procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz. U. UE L 21 z 28.1.2004, str. 11 z późn. zmianami), który brzmi następująco:

„Artykuł 2
Powiadomienie o przybyciu produktów za pomocą Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu
1. Przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wspólnoty osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej, któremu produkty zostaną przekazane, przy użyciu Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED), określonego w załączniku III.”


Powiadomienia, o których mowa powyżej mogą być przekazane wcześniej za pomocą telekomunikacji lub innych systemów elektronicznego przesyłania danych (np. faks, poczta elektroniczna e-mail), przy czym doręczane informacje powinny zawierać dane wymagane w części 1 wzoru dokumentu CVED.

Prenotyfikacje przesyłek mogą być także dokonywane z wykorzystaniem systemu TRACES co jest rozwiązaniem szczególnie przez Granicznego Lekarza Weterynarii w Warszawie polecanym.

System ten dostępny jest przez przeglądarkę internetową pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/

https://webgate.training.ec.europa.eu/sanco/traces/ (wersja treningowa)

Importer, firma spedycyjna, agencja celna mogą być zarejestrowani przez użytkownika z Granicznego Inspektoratu weterynarii lub osobiście przesłać poprzez stronę internetową systemu prośbę o rejestrację.

Instrukcja dla początkujących użytkowników TRACES wraz z informacją o rejestracji dostępna jest pod linkiem http://old.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2183.

W przypadku powiadamiana Granicznego Lekarza Weterynarii drogą mailową, prosimy o przesłanie wypełnionego dokumentu CVED na adres inspektorat@giwet.pl wraz z opłatami, oraz ewentualnym pełnomocnictwem (wzory dostępne są na naszej stronie internetowej) w jednym mailu.

Osoba odpowiedzialna za ładunek zgłasza przesyłkę do granicznej kontroli weterynaryjnej składając w Granicznym Inspektoracie Weterynarii komplet dokumentów:
1.    Podpisany dokument CVED z dokładnie wypełnioną 1 częścią,
2.    Oryginały dokumentów weterynaryjnych,
3.    Kopie dokumentów towarzyszących (w razie konieczności udostępnienie oryginałów),
4.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, oraz opłaty za kontrolę.

Dokument CVED musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną, w związku z czym istnieje konieczność przedstawienia aktualnych dokumentów poświadczających uprawnienia do działania w imieniu firmy. W przypadku gdy do zgłoszenia nie zostaną dołączone takie dokumenty, Graniczny Lekarz Weterynarii wezwie stronę do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 Ustawy KPA).

Opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinna być wnoszona na rzecz właściwego organu podatkowego, którym w przypadku GrIW Warszawa jest – urząd dzielnicy Warszawa Włochy.

Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa do każdej odrębnej sprawy (każdego odrębnego zgłoszenia – dokument CVED).

Dowód zapłaty opłaty skarbowej może mieć formę wydruku operacji bankowej z tym że w tytule opłaty należy opisać, z jakiego tytułu opłata jest wnoszona.

Nie uiszczenie opłaty skarbowej od wniesionego pełnomocnictwa, jeżeli jest ono prawidłowo ustanowione, zgodnie z zasadami określonymi w prawie cywilnym, KPA lub WKC nie stoi na przeszkodzie załatwieniu przez organ sprawy. Przypadki nie uiszczenia opłaty skarbowej są zgłaszane organowi podatkowemu w cyklach miesięcznych.